ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့က ကျင်းပမည့် ပဏာမ စစ်ဆေးခြင်း (Screening Test) ၌ သုတရေးရာ ဘာသာရပ် ဖြေဆိုရမည့်အချိန် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြောင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စုရာထူး ဝန်အဖွဲ့
ကြေညာချက်အမှတ်၊ ၁၀/၂၀၁၇ ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ့ကကျင်းပမည့် ပဏာမ စစ်ဆေးခြင်း (Screening Test) ၌ သုတရေးရာဘာသာရပ် ဖြေဆိုရမည့်အချိန် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ကြောင်းကြေညာခြင်း