တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဥက္ကဌများ

ဦးလွန်းဘော် U Lun Baw    (၁-၁-၁၉၄၇ မှ ၈-၃-၁၉၆၃ ထိ)
ဦးကာ U Kar     (၁၁-၇-၁၉၆၃ မှ ၂၄-၈-၁၉၆၈ ထိ)
ဦးလှိုင်ဟုတ် U_Hlaing_Hop     (၂-၉-၁၉၆၈ မှ ၂-၁-၁၉၇၃ ထိ)
ဦးခင်မောင်ဖြူ U Khin Maung Phyu       (၃-၁-၁၉၇၃ မှ ၉-၄-၁၉၇၇ ထိ)
ဦးသန်းစိန် U Than Sein       ( ၅-၅-၁၉၇၇ မှ ၁၂-၁၁-၁၉၈၁ ထိ)
ဦးမောင်မောင်ကြီး U Maung Maung Kyi     (၁၂-၁၁-၁၉၈၁ မှ ၈-၇-၁၉၉၉ ထိ)
ဒေါက်တာသန်းညွန့် Dr.Than Nyunt    (၉-၇-၁၉၉၉ မှ ၄-၂-၂ဝဝ၉ ထိ)
ဦးကျော်သူ U Kyaw Thu     (၅-၂-၂ဝဝ၉ မှ ၃၀-၃-၂၀၁၆ ထိ)
ဦးဝင်းသိမ်း U Win Thein
(၅-၄-၂၀၁၆ မှ ၃၁-၁-၂၀၂၁ ထိ)
ဦးသန်းဆွေ
(၁-၂-၂၀၂၁ မှ ယနေ့ထိ)