နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘော တူညီချက်ဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌက လက်မှတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်း ဥပဒေများကို ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့က စာအုပ်အဖြစ် ထုတ်ဝေဖြန့်ချီ လျက်ရှိပါသည်။

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ စာအုပ်တွင်အခန်း(၂၅)ခန်း၊ နည်းဥပဒေ ပေါင်း(၂၉၃)ခု ပါရှိပြီး ဝန်ထမ်းများ ခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ၊ ဝန်ထမ်းများရွေးချယ် ခန့်ထားခြင်းနှင့် ဌာနကူးပြောင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း၊ လစာ၊ ထောက်ပံ့ကြေး၊ ခရီးစရိတ်နှင့် အခြားစရိတ်များ ခွင့်ခံစားခြင်း၊ ချီးမြှင့်ခြင်း၊ ကူးပြောင်းချိန်၊ ပြင်ပဝန်ထမ်းတာဝန် ထမ်းဆောင်ခြင်း ဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊ ပြည်ပ/ပြည်တွင်း၌ တာဝန်ဖြင့်စေလွှတ်ခြင်းနှင့် ပညာ လေ့လာဆည်းပူးခြင်း ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းနှင့် အယူခံခြင်းနှင်‌့ အငြိမ်းစား ယူခြင်း၊ ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်းစာအုပ် ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ ပါရှိပါသည်။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေကို နေပြည်တော်တွင် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ်(၁၇) လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် အမှတ်(၆၅)၊ အဝေရာလမ်း၊ မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်ရှိ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ရန်ကုန်ရုံးခွဲ၊ တို့တွင် လည်းကောင်း တစ်အုပ်လျှင် (၂၅၀၀)ကျပ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများမှ ကောက်နုတ်ချက်များ

(၁) ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှထုတ်ပစ်ခြင်း၊ ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခြင်း၊ ပြန်လည်ခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများ

(၂) အယူခံခြင်း

(၃) ဝန်ထမ်းများခန့်ထားခြင်းနှင့် ဌာနကူးပြောင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း

(၄) ကူးပြောင်းချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်များ၊ ပြင်ပဝန်ထမ်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာပြဠာန်းချက်များ

(၅) အငြိမ်းစားယူခြင်း

(၆) ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း

(၇) ပြည်ပသို့ဖြစ်စေ၊ ပြည်တွင်း၌ဖြစ်စေ တာဝန်ဖြင့်စေလွှတ်ခြင်းနှင့် ပညာလေ့လာဆည်းပူးစေခြင်း၊ ခွင့်ကာလ၊ ကူးပြောင်းချိန်ကာလနှင့် ရုံးပိတ်ရက်များ ဆက်စပ်ခံစားခွင့်ပြုခြင်း

(၈) ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်း စာအုပ်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အထွေထွေ

(၉ ) လစာသတ်မှတ်ခြင်း

(၁၀) ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများ

(၁၁) ခွင့်ခံစားခြင်း

(၁၂) မီးဖွားခွင့်

(၁၃) ဝန်ထမ်းခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ

(၁၄) ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာပြစ်ဒဏ်များ

Download လုပ်ရန်

Download လုပ်ရန်

Download လုပ်ရန်