နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့က လက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများကို ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့က စာအုပ်အဖြစ် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိလျက်ရှိပါသည်။

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများစာအုပ်တွင် အခန်းပေါင်း (၂၅) ခန်း၊ နည်းဥပဒေ (၂၉၃) ခု ပါရှိပြီး ဝန်ထမ်းများခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ၊ ဝန်ထမ်းများရွေးချယ်ခန့်ထားခြင်းနှင့် ဌာနကူးပြောင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း၊ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း၊ လစာထောက်ပံ့ကြေး၊ စရိတ်နှင့် အခြား စရိတ်များ၊ ခွင့်ခံစားခြင်း၊ ချီးမြှင့်ခြင်း၊ ကူးပြောင်းချိန်၊ ပြင်ပဝန်ထမ်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ၊ ပြည်ပ၊ ပြည်တွင်း၌တာဝန်ဖြင့်စေလွှတ်ခြင်းနှင့် ပညာလေ့လာဆည်းပူးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း၊ အယူခံခြင်း၊အငြိမ်းစားယူခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်း စာအုပ်ထိန်းသိမ်းခြင်းစသည်တို့ပါရှိပါသည်။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများစာအုပ်ကို နေပြည်တော်တွင် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ် (၁၇) တွင်လည်းကောင်း၊အမှတ်(၆၅)၊အဝေရာလမ်း၊ မေတ္တာ ညွန့်ရပ်ကွက်၊တာမွေမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့ရှိပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ရန်ကုန်ရုံးခွဲတွင်လည်းကောင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများမှ ကောက်နုတ်ချက်များ

(၁) ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှထုတ်ပစ်ခြင်း၊ ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခြင်း၊ ပြန်လည်ခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများ

(၂) အယူခံခြင်း

(၃) ဝန်ထမ်းများခန့်ထားခြင်းနှင့် ဌာနကူးပြောင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း

(၄) ကူးပြောင်းချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်များ၊ ပြင်ပဝန်ထမ်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာပြဠာန်းချက်များ

(၅) အငြိမ်းစားယူခြင်း

(၆) ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း

(၇) ပြည်ပသို့ဖြစ်စေ၊ ပြည်တွင်း၌ဖြစ်စေ တာဝန်ဖြင့်စေလွှတ်ခြင်းနှင့် ပညာလေ့လာဆည်းပူးစေခြင်း၊ ခွင့်ကာလ၊ ကူးပြောင်းချိန်ကာလနှင့် ရုံးပိတ်ရက်များ ဆက်စပ်ခံစားခွင့်ပြုခြင်း

(၈) ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်း စာအုပ်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အထွေထွေ

(၉ ) လစာသတ်မှတ်ခြင်း

(၁၀) ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများ

(၁၁) ခွင့်ခံစားခြင်း

(၁၂) မီးဖွားခွင့်

(၁၃) ဝန်ထမ်းခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ

(၁၄) ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာပြစ်ဒဏ်များ

Download လုပ်ရန်

Download လုပ်ရန်

Download လုပ်ရန်