ရွေးချယ်စာရင်း

ရွေးချယ်ခံရသူများ အမည်စာရင်း ကြေညာခြင်း

ရွေးချယ်ခံရသူများ အမည်စာရင်း ကြေညာခြင်း

ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း(၉)ခုတွင်လစ်လပ်လျက်ရှိသောပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့်ဝင်ပေါက်ရာထူးစုစုပေါင်း(၂၃၃)နေရာ အတွက်ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်းကို  download ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ရွေးချယ်ခံရသူများ အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း ကြေညာ ချက်အမှတ် ၊ ၂ /၂၀၁၈

ရွေးချယ်ခံရသူများ အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း ကြေညာ ချက်အမှတ် ၊ ၂ /၂၀၁၈

အဖွဲ့စည်း (၁၁)ခုတို့တွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ပြန်တမ်း ဝင်အရာရှိအဆင့်ဝင်ပေါက်ရာထူး စုစုပေါင်း(၄၈၀)…

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ရာထူးဝင်ခွင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၇) ၀န်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း(၁၃)ခုတို့မှ လစ်လပ်ရာထူး စုစုပေါင်း (၃၈၈) နေရာအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများ အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း

ရာထူးဝင်ခွင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၇) ၀န်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း(၁၃)ခုတို့မှ လစ်လပ်ရာထူး စုစုပေါင်း (၃၈၈) နေရာအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများ အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း

အသေးစိတ်ကို download လုပ်ယူနိုင်ပါသည်၊၊

ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်