ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥက္ကဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ

ဦးစစ်အေး

(၈-၂-၂၀၂၁ မှ ယနေ့အထိ)

ဦးဆန်းမြင့်

(၈-၂-၂၀၂၁ မှ ယနေ့အထိ)

ဒေါ်ခင်မျိုးမြင့်

(၈-၂-၂၀၂၁ မှ ယနေ့အထိ)

ဦးရဲနိုင်

(၈-၂-၂၀၂၁ မှ ယနေ့အထိ)

ဦးစိုးတင့်

(၆-၄-၂၀၂၁ မှ ယနေ့အထိ)

သူရဦးဘိုနီ

(၅-၈-၂၀၂၁ ရက်မှ ယ​နေ့ထိ )