ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၈ ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း (၉)ခုမှ လစ်လပ်ရာထူး ၂၃၃ နေရာအတွက် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး စာစစ်ဌာနတွင် ပထမအဆင့် ပဏာမ စစ်ဆေးခြင်း (Screening Test) ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေ ဆိုခွင့်ရရှိသူများ ခုံအမှတ်စာရင်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစာစစ်ဌာနတွင် ပထမအဆင့် ပဏာ မစစ်ဆေးခြင်း (Screening Test) ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ ခုံအမှတ်စာရင်း

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

ဖြေဆိုခွင့် ရရှိသူများ ခုံအမှတ်စာရင်း