ရွေးချယ်ခြင်း

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခန့်ထားနိုင်ရန် အလို့ငှာ ၀န်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနသည် အောက်ပါ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်ရပါသည်-

(က) ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများက ၀န်ထမ်းရွေးချယ်ပေးရန် အဆိုပြုချက်အပေါ် စိစစ်ခြင်း

( ခ)   လစ်လပ်ရာထူးများအတွက် ကြော်ငြာထုတ်ပြန်ခေါ်ယူခြင်း

( ဂ)   ရာထူးလျှောက်လွှာများကိုလက်ခံခြင်း၊ စိစစ်ခြင်း

(ဃ)  အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေစာမေးပွဲကျင်းပခြင်းနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမည့်ဦးရေ သတ်မှတ်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း

(င)    ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ အဖွဲ့၀င်များက လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း

( စ)  ရာထူးရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများအမည်စာရင်းကြေညာခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် တာ၀န်ထမ်းဆောင်နိုင်သည့် စတင်ခန့်ရာထူးအဆင့်(၆)ခုရှိရာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)  စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထမ်း (အုပ်ချုပ်ရေး/လူမှုရေး) အဆင့် ၁ နှင့် ၂

( ခ)   စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထမ်း (စီးပွားရေး) အဆင့် ၁ နှင့် ၃

( ဂ)   ပညာရှင်ဝန်ထမ်းအဆင့်- ၁၊ ၂ နှင့် ၃

(ဃ)  စာရေးဝန်ထမ်းအဆင့် ၁

( င)   ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းအဆင့် ၁ နှင့် ၃

(စ)    ရုံးအကူဝန်ထမ်းအဆင့်  ၁

အဆိုပါ၀င်ပေါက်ရာထူးအဆင့်(၆)ခုအနက် လစာနှုန်း (၂၇၅၀၀ဝိ-၄၀၀ဝိ-၂၉၅၀၀ဝိ) အဆင့်ဖြစ်သော ပြန်တမ်း၀င်အရာရှိအဆင့်စတင်ခန့်ရာထူးသည် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့က လက်ရှိကြော်ငြာခေါ်ယူ ရွေးချယ်ပေးလျက်ရှိသောရာထူးအဆင့်ဖြစ်ပါသည်။ အခြားကျန်ရှိသော ၀င်ပေါက်ရာထူးများအတွက် ရွေးချယ် ခန့်ထား‌ရေးကိစ္စများကိုသက်ဆိုင်ရာ၀န်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းအကြီးအကဲများက နိုင်ငံတော်၏ လက်ရှိ ပြဋ္ဌာန်းထုတ်ပြန်ထားသော နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။  ၀န်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် လစာနှုန်း (၂၁၆၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၂၆၀၀ဝိ နှင့်၂၃၄၀၀ဝိ-၂၀၀ဝိ-၂၄၄၀၀ဝိ)တို့ထက်မြင့်သော ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် ရာထူးနေရာများတွင် တိုက်ရိုက် ခန့်အပ်ရန် အဆိုပြုလာပါက ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့သို့ အဆိုပြုညှိနှိုင်းစေပြီး ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန် အဖွဲ့ကညှိနှိုင်းရရှိချက်ကို စီစစ်၍ ဆက်လက်ထောက်ခံပါကနိုင်ငံတော်၏အမြင့်ဆုံးအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း ထံ တင်ပြခွင့် ပြုချက်ရယူ၍ ရာထူးခန့်ထားနိုင်ရေး ပြန်ကြားချက်များပေးပို့လျက်ရှိပါသည်။

ရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၀န်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအောက်ရှိ ဦးစီးဌာနနှင့်လုပ်ငန်း(ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း)များသည် ပြန်တမ်း၀င် ရာရှိအဆင့်စတင်ခန့် လစ်လပ်ရာထူးများသို့ ဖြည့်စွက်ခန့်ထားရန်လိုပါက သက်ဆိုင်ရာ၀န်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းအကြီးအကဲတို့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လစ်လပ်ရာထူးအတွက် ကြော်ငြာခေါ်ယူပေးရန် ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ့က သက်မှတ်ထားသော အဆိုပြုလွှာတွင်ဖြည့်စွက်၍ ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန သို့ပေးပို့ရပါသည်။ ဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် တာ၀န်ရှိသူများက အဆိုပြုလွှာအပေါ် အဆင့်ဆင့် စိစစ်၍ သီးခြားညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရန်မရှိပါက အပတ်စဉ်ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊အဖွဲ့အစည်း အဝေးသို့တင်ပြ၍ ကြော်ငြာထုတ်ပြန်ခွင့်ရရှိရန် တင်ပြရပါသည်။ အကယ်၍ ကြော်ငြာခေါ်ယူရန် အဆိုပြု ချက်၌ ဖော်ပြချက်များသည် ထပ်မံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရန် လိုအပ်ပါက ၀န်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန သည်အဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်မှုများနှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါသည်။ အဆိုပါ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ရာတွင် ယေဘူယျအားဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များအတွက် ဆွေးနွေး ကြရပါသည်-

(က)    လျှောက်ထားသူအတွက် အသက်ကန့်သတ်ချက်ကိစ္စတွင် သတ်မှတ်ပညာအရည်အချင်း ပြည့်မီသူ များအတွက် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့က ချမှတ်ထားသော ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ် အတွက် ၃၅နှစ်နှင့် လက်ရှိ၀န်ထမ်းအတွက် ၄၀နှစ်ထက် မကျော်လွန်ရန်ကိစ္စ

(ခ)  အဆိုပြုသည့်ဌာနအဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းသဘာ၀အရ အမျိုးသားများသာ ခန့်ထားလိုကြောင်း ဖော်ပြသည့်ကိစ္စတွင် လုပ်ငန်းသဘာ၀ကိုစိစစ်၍ အမျိုးသမီးများလည်း တာ၀န်ထမ်းဆောင်နိုင် ဖွယ်ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ အကြံပြုရသည့်ကိစ္စ

(ဂ)     ရွေးချယ်ခန့်ထားလိုသောရာထူးသို့ လျှောက်ထားသူများ၏ ပညာအရည်အချင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာဌာန အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ရိုးရိုးဘွဲ့ သို့မဟုတ် မဟာဘွဲ့ သတ်မှတ်ရန်ကိစ္စနှင့် သီးခြားလုပ်ရည် ကိုင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်သောရာထူးများအတွက် ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိရန်အပြင် လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာဒီပလိုမာရရှိသူဖြစ်ရန် အဆိုပြုခြင်းကိစ္စ

ကြော်ငြာထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတွင် ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိ အဆင့် ဝင်ပေါက်ရာထူး နေရာလစ်လပ်သဖြင့် စစ်ဆေးရွေးချယ်ပေးရန်  ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့သို့ အဆိုပြုချက်များ ပေးပို့ညှိနှိုင်းလာသည့်အခါ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့သည်လစ်လပ်ဌာန၊ ရာထူး နေရာများအတွက် ကြော်ငြာထုတ်ပြန်ကြေညာ၍ လျှောက်လွှာများ ခေါ်ယူပါသည်။

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့်ဝင်ပေါက်ရာထူးနေရာလစ်လပ်သဖြင့် ပြည်ပ စာစစ်ဌာနဖွင့်လှစ်၍ စစ်ဆေး၊ ရွေးချယ်ပေးရန် တရားဝင်အမှာစာဖြင့်  ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန် အဖွဲ့သို့ညှိနှိုင်းမေတ္တာရပ်ခံလာပါက သီးခြားအစီအစဉ်တစ်ရပ်အနေဖြင့် ကြော်ငြာထုတ်ပြန် ကြေညာ၍ လျှောက်လွှာများခေါ်ယူပါသည်။

ကြော်ငြာကိုနေ့စဉ်ထုတ်ဝေသည့် ကြေးမုံနှင့်မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ်(၁၇)နေပြည်တော်၊ အမှတ်(၆၅)၊ အဝေရာလမ်း၊ မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်ရှိ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ရန်ကုန်ရုံးခွဲနှင့် တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးများ၏ ကြော်ငြာ သင်ပုန်းများတွင်လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ Website ဖြစ်သော www.ucsb.gov.mm, Myanmar National Web Portal တို့တွင်လည်းကောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာပါမည်။

ကြော်ငြာတွင် ရာထူးလစ်လပ်သည့်ဌာန၊ ရာထူးအမည်၊ လစ်လပ်ရာထူးအရေအတွက် နေရာ၊ လိုအပ်သည့်အရည်အချင်းများ၊ လျှောက်လွှာပိတ်ရက်၊ အသက်ကန့်သတ်ချက်၊ လျှောက်လွှာ ဝယ်ယူနိုင်သည့်နေရာ၊ လျှောက်လွှာပေးပို့ရမည့်ဌာန၊  လက်ရှိအစိုးရဝန်ထမ်းများအတွက်  နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း နည်းဥပဒေများ နည်းဥပဒေ ၁၄ နည်းဥပဒေခွဲ (ခ)နှင့်အညီ ဝင်ရောက်လျှောက်ထား ဖြေဆိုနိုင်ပြီး လျှောက်လွှာမိတ္တူ(၁)စောင်ကို မိမိတာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် ဌာနအကြီးအကဲထံသို့  အသိပေးတင်ပြရန်ကိစ္စ၊

ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားမိတ္တူပူးတွဲ တင်ပြရန်ကိစ္စ၊ စာမေးပွဲ ကျင်းပမည့်စာစစ်ဌာန(၅)ခု၊ ရေးဖြေစာမေးပွဲသို့ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့် ရရှိသူများအတွက် ခုံအမှတ် စာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာမည့် နေ့ရက်၊ စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြား ထုတ်ပေးမည့်နေ့ရက်နှင့် နေရာ၊ စာမေးပွဲများကျင်းပမည့် နေ့ရက်နှင့်နေရာ၊ ကြော်ငြာပါဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၏ သီးခြား စည်းကမ်းချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းနိုင်သည့် လိပ်စာ၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ်တို့ကို ဖော်ပြထားမည် ဖြစ်ပါသည်။

အရည်အချင်းစစ်ဆေးခြင်း

ကြော်ငြာပါအရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်နှင့်ညီညွတ်သည့် လျှောက်ထားသူများကို အဆင့် (၂) ဆင့်ဖြင့် အရည်အချင်းစစ်ဆေး၍ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ရာ ပထမအဆင့် ရေးဖြေစာမေးပွဲစစ်ဆေးခြင်း၊ ဒုတိယအဆင့်  စိတ် အခြေအနေနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ပထမအဆင့်ရေးဖြေစာမေးပွဲစစ်ဆေးခြင်း

ရေးဖြေစာမေးပွဲသို့ ဝင်ရောက်ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ အမည်စာရင်းကို ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ်(၁၇)၊ နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးနှင့် မွန်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ရုံးများရှိ ကြော်ငြာသင်ပုန်းများ၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ Website တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာပါမည်။ ရေးဖြေစာမေးပွဲအတွက် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြား ထုတ်ပေးမည့်နေ့ရက်နှင့် စာမေးပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်၊ အချိန်တို့သည် ကြော်ငြာတွင်ဖော်ပြပါရှိသည့် အတိုင်းဖြစ်ပါသည်။ ကြာသပတေးနှင့် သောကြာနေ့တို့တွင် ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ကတ်ပြားများကို ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ရေးဖြေစာမေးပွဲစစ်ဆေးခြင်းကို ပုံမှန်အားဖြင့် စနေနေ့နှင့် တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် ကျင်းပပါသည်။ ဝါတွင်းကာလတွင် အခြေခံပညာအထက်တန်း ကျောင်းများ၏ ကျောင်းပိတ်ရက်များ ဖြစ်သည့် တနင်္ဂနွေနေ့နှင့် ဥပုသ်နေ့တို့တွင် ကျင်းပပါသည်။ ရေးဖြေစာမေးပွဲစစ်ဆေးခြင်းကို နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မကွေးနှင့် မော်လမြိုင်မြို့များရှိ စာစစ်ဌာန(၅)ခုတွင် တစ်ပြိုင်တည်း ကျင်းပပါသည်။ ရေးဖြေစာမေးပွဲ စစ်ဆေးရာတွင် မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာနှင့် သုတရေးရာ မေးခွန်းလွှာ (၃)ခု တို့ကို(၂)ရက် စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပထမရက်တွင်မြန်မာစာမေးခွန်းကို ၀၉:၀၀ နာရီမှ ၁၁း၀၀ နာရီ အထိ လည်းကောင်း၊ အင်္ဂလိပ်စာမေးခွန်းကို ၁၃:၀၀နာရီမှ ၁၅:၀၀နာရီအထိ လည်းကောင်း၊ ဒုတိယရက်တွင် သုတရေးရာမေးခွန်းကို ၀၉:၀၀နာရီမှ ၁၁:၀၀နာရီအထိ လည်းကောင်း စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ လစ်လပ်ရာထူးနေရာများအတွက် ပြည်ပစာစစ်ဌာနဖွင့်လှစ်၍ စစ်ဆေး ရွေးချယ်ပေးပါရန် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့သို့ တရားဝင်အမှာစာဖြင့် ညှိနှိုင်းမေတ္တာရပ်ခံ လာပါက သီးခြားအစီအစဉ် တစ်ရပ်အနေဖြင့် ပြည်ပနိုင်ငံရှိမြန်မာသံရုံးများတွင် စာစစ်ဌာနဖွင့်လှစ် ကျင်းပ ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ရေးဖြေစာမေးပွဲ၌ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက် အင်္ဂလိပ်စာမေးခွန်းသည်  ()နာရီ (၁၃:၀၀နာရီ မှ ၁၆:၀၀နာရီအထိ)ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် ကာလရှည်ဘွဲ့လွန်သင်တန်း တက် ရောက်နေသူများ (သို့မဟုတ်)အလားတူသင်တန်း တက်ရောက်ရန် လျာထားခံရသူများ၊ ရွေးချယ်ခြင်း ခံထားရသူများကို ရေးဖြေစာမေးပွဲများသို့ ဝင်ရောက် ဖြေဆိုခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။

ဒုတိယအဆင့်စိတ်အခြေအနေနှင့်လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း 

ပထမအဆင့်ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများအား စိတ်အခြေအနေနှင့်လူတွေ့ စစ်ဆေးမှုခံယူရန် ကြေညာချက်(အောင်စာရင်း)ထုတ်ပြန်ပါမည်။ စိတ်အခြေအနေနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမှုခံယူမည့်သူများ အမည် စာရင်း ကြေညာချက်ကို ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ရုံးအမှတ်(၁၇)၊နေပြည်တော်ရှိ ကြော်ငြာသင်ပုန်း တွင် လည်းကောင်း၊ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ Website/Web Portal/Facebook Page တွင်လည်းကောင်း ကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။ စိတ်အခြေအနေနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းခံယူရမည့်သူ တစ်ဦးချင်းစီထံသို့ စာတိုက်မှ တစ်ဆင့်စာပို့၍ အချိန်မီ အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

စိတ်အခြေအနေနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းခံယူရမည့်သူများသည် ကြေညာချက်ပါ ပထမရက်တွင် စိတ်အခြေအနေစစ်ဆေးခြင်းခံယူရမည်ဖြစ်ပြီး နံနက်ပိုင်း၌ စိတ်စစ်ဆေးရေးဌာနစိတ်မှ ပြုစုထားသည့် မေးခွန်းပုံစံများကို ရေးဖြေ ဖြေဆိုရပါမည်။ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် စိတ်စစ်ဆေးရေး အရာရှိက နံနက်ပိုင်းတွင် ဖြေဆိုခဲ့သည့်အဖြေလွှာကို အခြေခံ၍ တစ်ဦးချင်းကို လူတွေ့စစ်ဆေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ နံနက်ပိုင်း ရေးဖြေနှင့် မွန်းလွဲပိုင်း လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းတို့မှရရှိသည့် စိတ်အခြေအနေ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်ကို ဒုတိယနေ့လူတွေစစ်ဆေးမည့် အဖွဲ့ဝင်များထံသို့ တင်ပြထားမည်ဖြစ်သည်။

ဒုတိယရက်တွင် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းခံယူရန် လာရောက်ကြသည့်သူများကို အပြီးသတ်ရွေးချယ်ရန် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင်များက တစ်ဦးချင်း လူတွေ့စစ်ဆေး၍ အကဲဖြတ်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ တည်ဆဲ အကဲဖြတ်ချက်များ၌ လူအကဲ ဖြတ်ခြင်း၊ ဗဟုသုတစစ်ဆေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းဗဟုသုတနှင့် အခြားပညာရပ်/ ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးခြင်း တို့ပါဝင်ပါသည်။

သင်တန်းတက်ရောက်စေခြင်း

နောက်ဆုံးအဆင့်ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများသည် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များတွင် ဖွင့်လှစ်သည့် အရာထမ်း လောင်း (အထူး)သင်တန်းများသို့ တက်ရောက်ရမည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းဆင်းချိန်၌ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာအောင်လက်မှတ် ချီးမြှင့်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရွေးချယ်ခံထားရသူများအနေဖြင့် သင်တန်းစတင်ဖွင့်လှစ်သည့်နေ့မှ စတင်၍ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းများ၌ ပြန်တမ်းဝင် အရာရှိအဆင့် လစ်လပ်ရာထူးဖြစ်သော ဦးစီးအရာရှိ(အစမ်းခန့်) အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါသင်တန်းများသို့ အောင်မြင်စွာ တက်ရောက်ပြီးမှသာ ကြော်ငြာပါ ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းများရှိ လစ်လပ်ရာထူးနေရာများ၌ အတည်ပြုခန့်အပ်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ လစ်လပ်ရာထူးနေရာအတွက် ရွေးချယ်ခြင်း ခံရသော်လည်း သင်တန်းသို့ တက်ရောက်နိုင်ခြင်း မရှိပါက ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူအမည်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းပြောင်းရွှေ့တက်ရောက်ခြင်းခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။

၂၀၂၂–၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ရာထူးရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းများ
အဆိုပြုဝန်ကြီးဌာနအရေအတွက်၃၅
ရွေးချယ်ဦးရေ၁၈၁၉
ရာထူးအတွက်ပညာအရည်အချင်းအလိုက်ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူဦးရေ
ပညာဘွဲ့ရွေးချယ်
အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့၆၃၇
စီးပွားရေးဘွဲ့/မဟာစီးပွားရေးဘွဲ့၂၆၈
တက္ကသိုလ်ဘွဲ့တစ်ခုခုနှင့်အခြား၃၆၆
ဆေးပညာဘွဲ့ (ဆရာဝန်)၁၄၇
ဥပဒေ/မဟာဥပဒေဘွဲ့၅၂
ကွန်ပျူတာဘွဲ့/မဟာကွန်ပျူတာဘွဲ့၈၈
အင်္ဂလိပ်စာဘွဲ့/မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့(အင်္ဂလိပ်စာ)၈၉
မဟာသိပ္ပံဘွဲ့/မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့၁၃၆
စုစုပေါင်း၁၈၁၉