အဖွဲ့၏လုပ်ဆောင်ချက်

အဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ

(က)ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၃ ပါ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများကို စနစ်တကျ ရွေးချယ်ခြင်း၊
(ခ)ဝန်ထမ်းများအား ထိရောက်စွာ လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ခြင်း၊
(ဂ)ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စံနှုန်းများ သတ်မှတ်ရေးနှင့် မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များ ချမှတ်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအား အထောက်အကူပြုခြင်း၊
(ဃ)ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သုတေသနပြုလုပ်ခြင်း၊
(င)ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ကုလသမဂ္ဂ လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(စ)ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများ မေးမြန်းလာသည့် ဝန်ထမ်းရေးရာ ကိစ္စရပ်များကို စိစစ်ပြီး တည်ဆဲစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီပြန်ကြားခြင်း၊
(ဆ)ဝန်ထမ်းများအား အရေးယူခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မှတ်တမ်းများကို စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း၊
(ဇ)ပြည်ထောင်စုဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်းများ၏ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရေး၊လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ရေး၊စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး ကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်း၍စိစစ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဈ)တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပည်နယ်အစိုးရက မိမိတို့တာဝန်ယူအကောင်အထည် ဖော်ရသည့် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နယ်ဘက် ဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်းများအားဖွဲ့စည်းခြင်း၊ လိုအပ်သောနယ်ဘက် ဝန်ထမ်းများ ခန့်အပ်ခြင်း တို့ပြုရာတွင်နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုဥပဒေနှင့်အညီလည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ နှင့်ကြိုတင်ညှိနှိုင်း၍ လည်းကောင်းဖွဲ့စည်းခန့်ထားရန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ည)အဖွဲ့၏ဆောင်ရွက်ချက်များကို နိုင်ငံတော်သမ္မတထံနှစ်စဉ်အစီရင်ခံခြင်းနှင့်လိုအပ်ပါက ကြားဖြတ်အစီရင်ခံစာတင်သွင်းခြင်း၊
(ဋ)ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့က အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သောတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခြင်း၊

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥပဒေ၊အခန်း(၃)၊ ပုဒ်မ၈၊ ပုဒ်မ၉ နှင့် ပုဒ်မ၁ဝတို့တွင် အောက်ပါအတိုင်းအဖွဲ့၏တာဝန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားရှိပါသည်-
၈။ အဖွဲ့၏တာဝန်များအနေဖြင့်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

၉။ ဝန်ထမ်းများအား ခန့်ထားရေးနှင့်အဆင့်တိုးမြှင့်ရေးတို့အတွက် ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အဖွဲ့၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က)မည်သည့်ရာထူးအဆင့်ဝန်ထမ်းများကိုသာ အဖွဲ့ကရွေးချယ်ခွင့်ရှိကြောင်းပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် သတ်မှတ်ခြင်း၊
(ခ)အဖွဲ့ကသာရွေးချယ်ရန်သတ်မှတ်ထားသော ရာထူးအဆင့်မှအပ ကျန်ရာထူး အဆင့်ရှိဝန်ထမ်း များအားအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်းများက ရွေးချယ်ရန် သတ်မှတ်ခြင်း၊(ဂ) ပြည်ထောင်စု ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများအား ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ ၉၊ ပုဒ်မခွဲ(ခ)အရသတ်မှတ်ရာထူးအတွက် ဝန်ထမ်းများကိုသက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်း အကြီးအမှူးက အဖွဲ့ဖွဲ့စည်း၍ ရွေးချယ်ရန် လွှဲအပ်ခြင်း၊
(ဂ)ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥပဒေပုဒ်မ၈၊ ပုဒ်မခွဲ(ဇ)ပါပဌာန်းချက်များနှင့် မဆန့်ကျင်စေဘဲ ပုဒ်မ၈၊ပုဒ်မခွဲ (ဈ)ပါဝန်ထမ်းများကိုခန့်အပ်လိုသည့် ကိစ္စများတွင်အဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက်နှင့် အညီတိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးများအား ဆောင်ရွက်စေခြင်း၊
(ဃ)ထူးခြားသည့် အခြေအနေတစ်ရပ်ရပ်ကြောင့် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုတွင် မည်သည့် အဆင့်ဝန်ထမ်းဆိုမဆိုခန့်အပ်ရန် လိုအပ်လျှင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး သို့ ထောက်ခံတင်ပြခြင်း၊
(င)သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်းများက ပြန်တမ်းဝင် အရာရှိအဆင့်သို့ တိုးမြှင့်ရေး နှင့် စပ်လျဉ်း၍ထောက်ခံလာသော ကိစ္စရပ်များကို ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၁၀။ ဝန်ထမ်းများအား ထိရောက်စွာ လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အဖွဲ့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-

(က)ဝန်ထမ်းများအားထိရောက်စွာ လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်နိုင်ရေးအတွက် ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များ၊ ဝန်ထမ်းကျောင်းများကို ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊
(ခ)သင်တန်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများ ကျင်းပဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဂ)လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများရေးဆွဲ၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရသို့တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃ)ပြည်ထောင်စုဝန်ထမ်း အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးက ယင်းတို့၏ ဝန်ထမ်းများအတွက် ဖွင့်လှစ် သင်ကြားသည့် ဌာနဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ချမှတ် ထားသည့် လေ့ကျင့်ရေးမူဝါဒများနှင့်အညီ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းခြင်း။

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ (၁)နှစ်တာကာလအတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်လုပ်ငန်းအခြေအနေများ

CAS Open Interview