လေ့ကျင့်ရေး

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဉီးစီးဌာနသည် နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(၂)ခုတွင်
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးရန်ကိစ္စရပ်များအတွက် တက္ကသိုလ်များနှင့်နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများအကြား
ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များတွင် ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်သည့်သင်တန်းများအပြင် အထူးမွမ်းမံသင်တန်းများ                                                                                           
ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့နှင့်နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၊ ဗစ်တိုးရီးယားတက္ကသိုလ်တို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု အနေဖြင့်
ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများရှိ အရာထမ်းများအတွက် အင်္ဂလိပ်စာအရည် အသွေးမြင့်မားရေးသင်တန်းကို                                                                                                                ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ်(၁၇)၌ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားနိုင်ရေးကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၁ခုနှစ်၊ဧပြီလမှ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊မတ်လအထိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်သင်တန်းသားဦးရေ စာရင်း