နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ ကောက်နှုတ်ချက်

(၁)ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှထုတ်ပစ်ခြင်း၊ ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခြင်း၊ တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပြန်လည်ခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များDownload
(၂)အယူခံခြင်းDownload
(၃)ဝန်ထမ်းများခန့်ထားခြင်းနှင့် ဌာနကူးပြောင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းDownload
(၄)ကူးပြောင်းချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်များDownload
(၅)အငြိမ်းစားယူခြင်းDownload
(၆)ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းDownload
(၇)ပြည်ပသို့ဖြစ်စေ၊ ပြည်တွင်း၌ဖြစ်စေ တာဝန်ဖြင့်စေလွှတ်ခြင်းနှင့် ပညာလေ့လာဆည်းပူးစေခြင်းDownload
(၈)ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်း စာအုပ်ထိန်းသိမ်းခြင်းDownload
(၉)လစာသတ်မှတ်ခြင်းDownload
(၁၀)ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများDownload
(၁၁)ခွင့်ခံစားခြင်းDownload
(၁၂)မီးဖွားခွင့်Download
(၁၃)ဝန်ထမ်းခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များDownload
(၁၄)ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာပြစ်ဒဏ်များDownload
(၁၅)ခေါင်းစဉ်- နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများကို စတုတ္ထအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်နည်းဥပဒေများDownload
(၁၆)ခေါင်းစဉ်- အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၆/၂၀၂၂Download
(၁၇)ခေါင်းစဉ်- အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၈/၂၀၂၂Download