အလုပ်ခန့်ထားခြင်း

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများရွေးချယ်ခြင်း

ရာထူးရွေးချယ်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ အဓိကလုပ်ငန်းရပ်များ အနက်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံဝန်ထမ်းစနစ်တွင် လစာနှုန်းအရ ၁၂ ဆင့် ရှိပါသည်။ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ဝင်ပေါက်ရာထူးအဆင့်များ အတွက် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်က လစာနှုန်းအဆင့် အလိုက် သတ်မှတ်ထားရှိပါသည်။ ဝင်ပေါက်ရာထူးအဆင့်များ၏ လစာနှုန်းများအနက် အမြင့်ဆုံး ဖြစ်သောလစာနှုန်း ၂၇၅၀၀၀ိ-၄၀၀၀ိ-၂၉၅၀၀၀ိ အဆင့်ရာထူးများကို ရွေးချယ်ပေးရန် တာဝန်ကို ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့အား အပ်နှင်းထားပါသည်။ ယင်းဝင်ပေါက်ရာထူးသို့ ရွေးချယ်ရေး ကိစ္စရပ်များကိုဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန က အဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ အပြည့်အဝ တာဝန်ယူထောက်ကူပေးလျက် ရှိပါသည်။

အရာရှိအဆင့် ဝင်ပေါက်ရာထူးကြော်ငြာ
ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများစာရင်း
ရွေးချယ်စာရင်း