နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စေလွတ်မှု

ဌာနခွဲ (၄)၊ နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီဆိုင်ရာရုံးအဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် –


( က ) နိုင်ငံခြားပညာသင်ဆုများ (ကာလတို/ ကာလရှည်) အတွက် သတ်မှတ်အရည်အချင်း များနှင့် ကိုက်ညီသည့် သင်တန်းသား ရွေးချယ်ပေးနိုင်ရေး လျာထားတင်ပြခြင်း၊


( ခ ) အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၏ အတည်ပြုချက်နှင့်အညီ သင်တန်းသားရွေးချယ်၍ အမည်စာရင်းနှင့် လျှောက်လွှာများကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန (FERD) နှင့် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများသို့ အချိန်မီပေးပို့ခြင်း၊


( ဂ ) ပြည်ပသင်တန်း၊ ဆွေးနွေးပွဲ၊ စာတမ်းဖတ်ပွဲ၊ ညီလာခံ၊ ဖိုရမ်နှင့် လေ့လာရေးခရီးစဉ် များသို့ သွားရောက်နိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံခြားရေးရာမူဝါဒကော်မတီ (FAPC)၊ ပညာ/ ကျန်းမာကော်မတီနှင့် နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံးတို့၏ ခွင့်ပြုချက် အချိန်မီ ရရှိနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊


( ဃ ) ကာလရှည်ပညာသင်သွားရောက်မည့် သင်တန်းသားများ၏ ကိုယ်ရေးနောက်ကြောင်း စိစစ်ရန်နှင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အချိန်မီရရှိရန်တို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊


( င ) သင်တန်းသားများ၏ ဝတ်စုံစရိတ်၊ အခြားသော နိုင်ငံတော်မှကျခံရန်ရှိသည့် စရိတ် များနှင့် Deputation Order (DO) အချိန်မီရရှိနိုင်ရေးအတွက် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း ဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်၍ စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊


( စ ) ပြည်ပသင်တန်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများ၊ စာတမ်းဖတ်ပွဲများနှင့် လေ့လာရေးခရီးများသို့ သွားရောက်ခဲ့သူများ၏ အစီရင်ခံစာများအား အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌထံသို့ ပြုစုတင်ပြ၍ နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံးသို့ အချိန်မီဆက်လက်တင်ပြခြင်း၊


( ဆ ) ပြည်ပသို့သွားရောက်ခဲ့သည့် နိုင်ငံခြားသုံးငွေထုတ်ယူသုံးစွဲမှုစာရင်းကို စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနသို့ လစဉ်ပြုစုတင်ပြခြင်း၊


( ဇ ) စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှကြီးမှူး၍ ပြည်တွင်း၌ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိသည့် Initiative for ASEAN Integration (IAI) သင်တန်းများသို့ တက်ရောက်နိုင်ရေး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊


( ဈ ) ဤအဖွဲ့သို့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် သံရုံးများမှ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့် တောင်းခံလာသည့်ကိစ္စရပ်များအတွက် ဆွေးနွေးနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊


( ည ) နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ ကမ်းလှမ်းလာသည့် Loan, Grant စသည့် ကူညီ ထောက်ပံ့မှုများ ရရှိနိုင်ရန်လိုအပ်သည့် Project Proposal များ ရေးသားပေးပို့ နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊


( ဋ ) United Nation Development Programme (UNDP) မှ ဤအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည့်ကိစ္စရပ်များအတွက် Focal ဌာနအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊


( ဌ ) ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ Website တွင် ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာနဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် တင်ပြနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း။


( ဍ ) နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးဆိုင်ရာ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ အထက် ဌာန၏ လမ်းညွှန်မှုများနှင့်အညီ နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စေလွှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒများ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် လိုက်နာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး အထောက် အကူပြုခြင်း၊


( ဎ ) ပြည်ပမှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနတို့မှတစ်ဆင့် ကမ်းလှမ်းလာသည့် ပညာသင်ဆုများကို စနစ်တကျ စိစစ် ခွဲဝေနိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ အစည်းအဝေးကို တစ်လလျှင် (၂) ကြိမ်ကျင်းပပြီး သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများသို့ ကာလတိုသင်တန်းများနှင့် ဘွဲ့၊ ဒီပလိုမာ၊ မဟာဘွဲ့၊ ပါရဂူဘွဲ့ သင်တန်းများကို ကော်မတီဝင်များ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ခွဲဝေနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊


( ဏ ) ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ ပြည်ပသင်တန်းများ၊ ဆွေးနွေး ပွဲများ၊ စာတမ်းဖတ်ပွဲများနှင့် လေ့လာရေးခရီးများသို့ သွားရောက်ခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံ များကို ဦးစီးဌာနများနှင့် တက္ကသိုလ်များမှ အရာထမ်းများအား မျှဝေနိုင်ရန် ပြည်ပ အတွေ့အကြုံရှင်းလင်းပွဲများ ကျင်းပနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။


( တ ) e-Recruitment and Integrated Civil Service System (ERICSS) ပါScholarship Management System တွင် ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများမှ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ပညာသင်သွားရောက်ခဲ့သည့် ဝန်ထမ်းများ၏ အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း။

နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီ၊နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၇    ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လအတွင်းဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီ၊နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၇   ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအတွင်းဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက်ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်            (၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လအထိ) ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ် ရက်စွဲ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ပညာသင် ဦးရေ မှတ်ချက်
၉ – ၈ – ၂၀၁၇ (၁၅/၂၀၁၇) ၄၂၂ အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၂၃ – ၈ – ၂၀၁၇ (၁၆/၂၀၁၇) ၂၄၀ -။-
၁၃ – ၉ – ၂၀၁၇ (၁၇/၂၀၁၇) ၃၂၆ -။-
၂၇ – ၉ – ၂၀၁၇ (၁၈/၂၀၁၇) ၉၉ -။-
၁၁ – ၁၀ – ၂၀၁၇ (၁၉/၂၀၁၇) ၈၁ -။-
၂၅ – ၁၀ – ၂၀၁၇ (၂၀/၂၀၁၇) ၁၂၃ -။-
၈ – ၁၁ – ၂၀၁၇ (၂၁/၂၀၁၇) ၅၉ -။-
၂၂ – ၁၁ – ၂၀၁၇ (၂၂/၂၀၁၇) ၁၀၇ -။-
၁၃ – ၁၂ – ၂၀၁၇ (၂၃/၂၀၁၇) ၃၀၆ -။-
၁၀ ၂၇ – ၁၂ – ၂၀၁၇ (၂၄/၂၀၁၇) ၁၄၈ -။-
၁၁ ၁၀ – ၁ – ၂၀၁၈ (၁/၂၀၁၈) ၁၄၃ -။-
၁၂ ၂၄ – ၁ – ၂၀၁၈ (၂/၂၀၁၈) ၁၅၅ -။-
၁၃ ၇ – ၂ – ၂၀၁၈ (၃/၂၀၁၈) ၁၈၈ -။-
၁၄ ၂၁ – ၂ – ၂၀၁၈ (၄/၂၀၁၈) ၈၄ -။-
၁၅ ၇ – ၃ – ၂၀၁၈ (၅/၂၀၁၈) ၁၅၃ -။-
၁၆ ၂၁ – ၃ – ၂၀၁၈ (၆/၂၀၁၈) ၁၂၇ -။-
စုစုပေါင်း ၂၇၆၁

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဧပြီလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ် ရက်စွဲ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ပညာသင် ဦးရေ မှတ်ချက်
၁၁ – ၄ – ၂၀၁၈ (၇/၂၀၁၈) ၂၄၄ အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၂၅ – ၄ – ၂၀၁၈ (၈/၂၀၁၈) ၁၁၄ -။-

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ်ရက်စွဲအစည်းအဝေး အမှတ်စဉ်ပညာသင် ဦးရေမှတ်ချက်
၂ – ၅ – ၂၀၁၈(၉/၂၀၁၈)၁၆၃အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၁၆ – ၅ – ၂၀၁၈(၁၀/၂၀၁၈)၁၇၇-။-

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း 

စဉ်ရက်စွဲအစည်းအဝေး အမှတ်စဉ်ပညာသင် ဦးရေမှတ်ချက်
၁၂ – ၇ – ၂၀၁၈(၁၃/၂၀၁၈)၁၈၀အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၂၅ – ၇ – ၂၀၁၈(၁၄/၂၀၁၈)၃၂၁-။-

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ် ရက်စွဲ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ပညာသင်ဦးရေ မှတ်ချက်
၁၅ – ၈ – ၂၀၁၈ (၁၅/၂၀၁၈) ၃၀၀ အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information             Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၂၉ – ၈ – ၂၀၁၈ (၁၆/၂၀၁၈) ၂၄၇ -။-
စုစုပေါင်း ၅၄၇

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ် ရက်စွဲ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ပညာသင် ဦးရေ မှတ်ချက်
၅ – ၉ – ၂၀၁၈ (၁၇/၂၀၁၈)    ၈၁ အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information            Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၁၉ – ၉ – ၂၀၁၈ (၁၈/၂၀၁၈) ၁၆၄ -။-
စုစုပေါင်း ၂၄၅

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ် ရက်စွဲ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ပညာသင် ဦးရေ မှတ်ချက်
၃ – ၁၀ – ၂၀၁၈ (၁၉/၂၀၁၈)    ၂၈၇ အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၁၇ – ၁၀ – ၂၀၁၈ (၂၀/၂၀၁၈) ၁၅၃ -။-
စုစုပေါင်း ၄၄၀

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ် ရက်စွဲ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ပညာသင် ဦးရေ မှတ်ချက်
၉ – ၁၁ – ၂၀၁၈ (၂၁/၂၀၁၈)    ၁၉၂ အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၂၈ – ၁၁ – ၂၀၁၈ (၂၂/၂၀၁၈) ၁၁၃ -။-
စုစုပေါင်း ၃၀၅

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ် ရက်စွဲ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ပညာသင် ဦးရေ မှတ်ချက်
၁၂ – ၁၂ – ၂၀၁၈ (၂၃/၂၀၁၈)    ၁၂၀ အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၂၆ – ၁၂ – ၂၀၁၈ (၂၄/၂၀၁၈) ၁၀၄ -။-
စုစုပေါင်း ၂၂၄

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ် ရက်စွဲ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ပညာသင် ဦးရေ မှတ်ချက်
၉ – ၁ – ၂၀၁၉ (၁/၂၀၁၉)    ၁၁၆ အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၂၃ – ၁ – ၂၀၁၉ (၂/၂၀၁၉) ၉၃ -။-
စုစုပေါင်း ၂၀၉

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ် ရက်စွဲ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ပညာသင် ဦးရေ မှတ်ချက်
၆ – ၂ – ၂၀၁၉ (၃/၂၀၁၉)   ၂၄၃ အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၂၀ – ၂ – ၂၀၁၉ (၄/၂၀၁၉) ၂၇၂ -။-
စုစုပေါင်း ၅၁၅

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ် ရက်စွဲ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ပညာသင် ဦးရေ မှတ်ချက်
၆ – ၃ – ၂၀၁၉ (၅/၂၀၁၉)   ၅၈ အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၂၁ – ၃ – ၂၀၁၉ (၆/၂၀၁၉) ၁၆၀ -။-
စုစုပေါင်း ၂၁၈

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ် ရက်စွဲ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ပညာသင် ဦးရေ မှတ်ချက်
၃ – ၄ – ၂၀၁၉ (၇/၂၀၁၉)   ၁၃၈ အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၂၄ – ၄ – ၂၀၁၉ (၈/၂၀၁၉) ၁၄၁ -။-
စုစုပေါင်း ၂၇၉

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ် ရက်စွဲ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ပညာသင် ဦးရေ မှတ်ချက်
၈ – ၅ – ၂၀၁၉ (၉/၂၀၁၉)   ၁၄၄ အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၂၂ – ၅ – ၂၀၁၉ (၁၀/၂၀၁၉) ၂၀၇ -။-
စုစုပေါင်း ၃၅၁

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ် ရက်စွဲ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ပညာသင် ဦးရေ မှတ်ချက်
၅ – ၆ – ၂၀၁၉ (၁၁/၂၀၁၉)   ၁၇၀ အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၁၉ – ၆ – ၂၀၁၉ (၁၂/၂၀၁၉) ၂၁၉ -။-
စုစုပေါင်း ၃၈၉

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက်  ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ် ရက်စွဲ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ပညာသင် ဦးရေ မှတ်ချက်
၃ – ၇ – ၂၀၁၉ (၁၃/၂၀၁၉)   ၁၆၀ အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များ ပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၁၇ – ၇ – ၂၀၁၉ (၁၄/၂၀၁၉) ၃၂၆ -။-
စုစုပေါင်း ၄၈၆

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ် ရက်စွဲ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ပညာသင် ဦးရေ မှတ်ချက်
၇ – ၈ – ၂၀၁၉ (၁၅/၂၀၁၉)   ၃၁၆ အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များ ပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၂၈ – ၈ – ၂၀၁၉ (၁၆/၂၀၁၉) ၄၆၃ -။-
စုစုပေါင်း ၇၇၉

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ် ရက်စွဲ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ပညာသင် ဦးရေ မှတ်ချက်
၁၁ – ၉ – ၂၀၁၉ (၁၇/၂၀၁၉)   ၁၇၂ အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၂၅ – ၉ – ၂၀၁၉ (၁၈/၂၀၁၉) ၂၂၀ -။-
စုစုပေါင်း ၃၉၂

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ် ရက်စွဲ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ပညာသင် ဦးရေ မှတ်ချက်
၉ – ၁၀ – ၂၀၁၉ (၁၉/၂၀၁၉)   ၁၇၂ အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၂၃ – ၁၀ – ၂၀၁၉ (၂၀/၂၀၁၉) ၁၆၀ -။-
စုစုပေါင်း ၃၃၂

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ် ရက်စွဲ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ပညာသင် ဦးရေ မှတ်ချက်
၆ – ၁၁ – ၂၀၁၉ (၂၁/၂၀၁၉)   ၂၄၇ အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၂၈ – ၁၁ – ၂၀၁၉ (၂၂/၂၀၁၉) ၁၇၇ -။-
စုစုပေါင်း ၄၂၄

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ် ရက်စွဲ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ပညာသင် ဦးရေ မှတ်ချက်
၄ – ၁၂ – ၂၀၁၉ (၂၃/၂၀၁၉)   ၅၀ အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၁၈ – ၁၂ – ၂၀၁၉ (၂၄/၂၀၁၉) ၆၉ -။-
စုစုပေါင်း ၁၁၉

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ် ရက်စွဲ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ပညာသင် ဦးရေ မှတ်ချက်
၈ – ၁ – ၂၀၂၀ (၁/၂၀၂၀)   ၁၈၈ အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၂၂ – ၁ – ၂၀၂၀ (၂/၂၀၂၀) ၁၈၁ -။-
စုစုပေါင်း ၃၆၉

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ် ရက်စွဲ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ပညာသင် ဦးရေ မှတ်ချက်
၅ – ၂ – ၂၀၂၀ (၃/၂၀၂၀)   ၁၄၇ အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၁၉ – ၂ – ၂၀၂၀ (၄/၂၀၂၀) ၁၁၁ -။-
စုစုပေါင်း ၂၅၈

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ် ရက်စွဲ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ပညာသင် ဦးရေ မှတ်ချက်
၄ – ၃ – ၂၀၂၀ (၅/၂၀၂၀)   ၉၃ အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၁၈ – ၃ – ၂၀၂၀ (၆/၂၀၂၀) ၁၁၀ -။-
စုစုပေါင်း ၂၀၃

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက်  ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ် ရက်စွဲ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ပညာသင် ဦးရေ မှတ်ချက်
၁၃ – ၅ – ၂၀၂၀ (၈/၂၀၂၀)   ၂ အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၂၇ – ၅ – ၂၀၂၀ (၉/၂၀၂၀) ၁၁ -။-
စုစုပေါင်း ၁၃

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ် ရက်စွဲ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ပညာသင် ဦးရေ မှတ်ချက်
၁၀ – ၆ – ၂၀၂၀ (၁၀/ ၂၀၂၀)   ၅၁ အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၂၄ – ၆ – ၂၀၂၀ (၁၁/ ၂၀၂၀) ၁၉ -။-
စုစုပေါင်း ၇၀

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ် ရက်စွဲ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ပညာသင် ဦးရေ မှတ်ချက်
၈ – ၇ – ၂၀၂၀ (၁၂/ ၂၀၂၀)   ၂၀ အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၂၂ – ၇ – ၂၀၂၀ (၁၃/ ၂၀၂၀) ၂၄ -။-
စုစုပေါင်း ၄၄

နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဩဂုတ်လအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

စဉ် ရက်စွဲ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ပညာသင် ဦးရေ မှတ်ချက်
၁၂ – ၈ – ၂၀၂၀ (၁၄/ ၂၀၂၀)   ၃၆ အဆိုပါ ပညာသင်ဦးရေများတွင် အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိသော Information              Drop (လွတ်လပ်စွာလျှောက်ထားရန်အတွက် သတင်းဖြန့်ဝေခြင်း) များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
၂၆ – ၈ – ၂၀၂၀ (၁၅/ ၂၀၂၀) ၂၀၇ -။-
စုစုပေါင်း ၂၄၃

နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီ၊ နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

Download ရယူရန်…

နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီ၊ နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

Download ရယူရန်…

နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီ၊ နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

Download ရယူရန်…

နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီ၊ နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

Download ရယူရန်…

နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီ၊ နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

Download ရယူရန်…

နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီ၊ နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

Download ရယူရန်…

နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီ၊ နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

Download ရယူရန်

နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီ၊ နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ မတ်လအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

Download ရယူရန်

နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးကော်မတီ၊ နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလအတွင်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်အလိုက် ခွဲဝေပေးခဲ့သည့် ပညာသင်ဦးရေစာရင်း

Download ရယူရန်