ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားလာေစရန္ႏွင္‌့ နိုင္ငံတကာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားရရွိျပီး
မိခင္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိသည့္အခါ ဌာနအတြက္ အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္
လ်က္ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပညာသင္ဆုကမ္းလွမ္းမႈ အစီအစဥ္အရ ပညာသင္ဆုမ်ားကို
ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားနွင္‌့ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးသို႕ စနစ္တက်ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးျပီး၊
အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို စိစစ္၍ ႏိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္မ်ား ေစလႊတ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ လမ္းညႊန္မႈနွင့္အညီ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအဆင့္ျမင့္အရာထမ္း
မ်ား၏အရည္အေသြးတိုးတက္ ျမင့္မားေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕
ကဦးေဆာင္စီမံခန္႕ခြဲကာ ဗဟိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊အစိုးရဝန္ၾကီးဌာနမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး/
ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၾကေသာ ညႊန္ၾကားေရးမႉးအဆင့္ရွိ
အရာထမ္းမ်ားအတြက္ အဆင့္ျမင့္ အရာထမ္း စီမံခန္႕ခြဲမႈ သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၄)ကို ဗဟို
ဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္(ေဖာင္ၾကီး)တြင္ ယေန႕စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၅ ခုနွစ္အတြင္း က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စနစ္တက် ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ရန္အတြက္
ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႕ ေနျပည္ေတာ္တြင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ အရာထမ္း/အမႈထမ္း
မ်ားနွင့္ မွီခိုသူမိသားစုဝင္မ်ား၏ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းပံုစံ(၆၆/၆)ႏွင့္ပတ္သက္၍ျပည္ေထာင္စု
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ရွင္းလင္းေဆြးေႏႊးသည့္ အခမ္းအနားကိုယေန႕နံနက္(၁၀:ဝဝ)အခ်ိန္တြင္

စာအုပ္မ်ား

လမ္းညွြန္ခ်က္စာအုပ္
ရာထူးေလွ်ာက္လွြာပံုစံ
ေရးေျဖစာေမးပြဲ ေမးခြန္းပံုစံ
Go to top