ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႔ ဥကၠ႒ေဒါက္တာ၀င္းသိမ္းသည္အဖြဲ႕၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ဦး၀င္းေမာ္၊ ေဒါက္တာဦးပြား၊ ဦးေစာဗယ္လင္တိုင္း ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္ (ေအာက္ျမန္မာျပည္) ၌ ၉-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔မွ ၃-၃-၂၀၁၇ ရက္ေန႔အထိ ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိသည့္ အဆင့္ျမင့္ အရာထမ္းစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၈)တြင္

-

စာအုပ္မ်ား

လမ္းညွြန္ခ်က္စာအုပ္
ရာထူးေလွ်ာက္လွြာပံုစံ
ေရးေျဖစာေမးပြဲ ေမးခြန္းပံုစံသစ္
Go to top