ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္  ၂-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ၌ ဖြင္လွစ္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း အကယ္ဒမီ ဖြင့္ပြဲ

 

ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္မ်ားတြင္  ၂-၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ၌ ဖြင္လွစ္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း အကယ္ဒမီ ဖြင့္ပြဲ

-

စာအုပ္မ်ား

လမ္းညွြန္ခ်က္စာအုပ္
ရာထူးေလွ်ာက္လွြာပံုစံ
ေရးေျဖစာေမးပြဲ ေမးခြန္းပံုစံသစ္
Go to top