ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့သည် ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခြင်းလုပ်ငန်းများအပြင် ဝန်ကြီးဌာန၊အဖွဲ့အစည်းများမှ ပြန်တမ်းဝင် အရာရှိအဆင့်သို့ ဌာနတွင်းရာထူးတိုးမြှင့်ပေးရန် အဆိုပြု ညှိနှိုင်းချက်များအပေါ် စိစစ်သဘောတူညီချက်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းကို ၁၉၇၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှ စတင်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၁၉၈ဝပြည့်နှစ်ဇွန်လတွင် နိုင်ငံတော်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ခဲ့သောဝန်ထမ်းများ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများက လိုက်နာ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် ဝင်ပေါက်ရာထူးသို့ ဌာနတွင်းမှ တိုးမြှင့် ခန့်ထားလိုပါက ဝန်ကြီးဌာန၊အဖွဲ့အစည်းများသည် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ရယူရန် လိုအပ်ပါသည်။ထို့ပြင် ၂၆-၃-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် ပြဌာန်းခဲ့သောနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ ၃၄(ဂ)တွင်လည်းရာထူးဝန်အဖွဲ့ကရွေးချယ်ပေးရန်သတ်မှတ်သည့် ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိရာထူးအဆင့်သို့ ဌာနတွင်းမှဝန်ထမ်း များကိုတိုးမြှင့်ခန့်အပ်ရန် လိုအပ်သည့်ကိစ္စရပ်တွင် ရာထူးဝန်အဖွဲ့နှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမည်” ဟု ပြဌာန်းထားရှိပါသည်။ ထိုသို့ ပြဌာန်းချက်အရ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက် ရရှိရန် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအဖွဲ့အစည်းများမှ တင်ပြလာသောအဆိုပြုချက်များကိုဝန်ထမ်း ရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနက နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများပါ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့်အညီစိစစ်၍ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြရပါသည်။

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ ၃၇ တွင် ဝန်ထမ်းများရာထူးသက်၊ လုပ်သက် သတ်မှတ်ချက် ကိုလျှော့ပေါ့၍ ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြဌာန်းထားရာနည်းဥပဒေ၃၇(င) တွင်“ပြန်တမ်းဝင် အရာရှိအဆင့်သို့ ရာထူးသက်၊ လုပ်သက်သတ်မှတ်ချက်ကို လျှော့ပေါ့၍ တိုးမြှင့် ခန့်ထားရာတွင် လက်ရှိရာထူးလုပ်သက်အနည်းဆုံး တစ်နှစ်ရှိသူကိုသာ စဉ်းစားရမည်ဖြစ်ပြီး ရာထူးဝန်အဖွဲ့သို့အဆိုပြုညှိနှိုင်း၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ကိုရယူ ရမည်”ဟု သတ်မှတ်ထားသဖြင့် ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနက သတ်မှတ်ပြဌာန်းချက် များနှင့်ညီညွတ်ခြင်းရှိ – မရှိစစ်ဆေး၍ အဖွဲ့အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြအပြီးသက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းကပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ရယူနိုင်ရေးထောက်ခံပေးလျက်ရှိပါသည်။


၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများရှိ ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် ရာထူးသို့ တိုးမြှင့်ခန့်ထားရန် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့က သဘောတူညီချက်နှင့် ထောက်ခံချက်ပေးခဲ့သော ကိန်းဂဏန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့်သို့တိုးမြှင့်ရန် သဘောတူညီခဲ့သောဦးရေ
စဥ် စာရင်းကောက်ယူသည့်ကာလ ရာထူးတိုးမြှင့်ရန်ပုံမှန် အဆိုပြုသည့်ဦးရေ ရာထူးတိုးမြှင့်ရန်လုပ်သက်လျှော့ အဆိုပြုသည့်ဦးရေ စုစုပေါင်း
၁-၄-၂၀၁၆ မှ ၃၁-၃-၂၀၁၇ထိ ၇၈၄၁ ၈၂ ၇၉၂၃