ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၉ ∕ ၂၀၁၅၊ ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်ရာထူးများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း
Download