ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း၊ ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁ / ၂၀၁၉

အောက်ဖော်ပြပါ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်း (၇) ခုတွင် လစ်လပ်လျက် ရှိသော ရာထူးများအတွက် လျှောက်လွှာတင်သွင်းနိုင် ပါသည်။ အသေးစိတ်ကို Download လုပ်၍ကြည့်ရှုနိုင် ပါသည်။