ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့လျှောက်လွာခေါ်ယူခြင်း

ဝန်ကြီးဌာန / အဖွဲ့အစည်း (၁၁)ခုတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိ သောရာထူးများအတွက် လျှောက်လွာတင်သွင်းနိုင်ပါ သည်။

အသေးစိတ်ကို  download လုပ်၍ကြည့်ရှုနိုင်ပါ သည်။