အိပ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

၂၀၁၇-၂၀၁၈ သင်တန်းအိပ်ဆောင် အခန်းဖွဲ့စည်းခြင်းလုပ် ငန်းဆောင်ရွက်ရန် အိပ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း