နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကြေညာချက်အမှတ် ၂ / ၂၀၁၅၊ လစ်လပ်ရာထူးအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်ပြီး စိတ်အခြေအနေနှင့် လူတွေ ့စစ်ဆေးခံယူမည့်သူများအမည်စာရင်း ကြေညာခြင်း
Download