ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ရာထူးဝင်ခွင့်ရေးဖြေစာမေးပွဲ အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၆) (ကြော်ငြာစာအမှတ် /၂၀၁၆) မှလစ်လပ် ရာထူး (၁၂၃) နေရာအတွက် လူတွေ့ဖြေဆိုရန်ကိစ္စ