ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၆ ∕ ၂၀၁၅၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) တွင် လစ်လပ်ရာထူးများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်းDownload