ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁ / ၂၀၁၇ အတွက်ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများ ခုံအမှတ်နှင့်အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုရာထူး၀န်အဖွဲ့၏ကြော်ငြာစာအမှတ်၊၁/၂၀၁၇ ဖြင့် ခေါ်ယူထားသော၀န်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း(၁၃)ခုအတွက်
လစ်လပ်လျက်ရှိသည့်ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့်ဝင်ပေါက်ရာထူး(၃၈၈)နေရာအတွက် စိတ်အခြေအနေနှင့်လူတွေ့စစ်ဆေးမှုခံယူမည့်သူများအတွက်အမည်စာရင်းကြေညာခြင်း

အသေးစိတ်ကို download ရယူနိုင်ပါသည်