ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဝင်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်)၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘဏ္ဍရေးနှစ်တွင်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ​ဆောင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဝင်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အောက်မြန်မာပြည်) ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍရေးနှစ်တွင် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆာင်ရွက်ရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
tender