ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၈ ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း (၉)ခုမှ လစ်လပ်ရာထူး ၂၃၃ နေရာအတွက် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး စာစစ်ဌာနတွင် ပထမအဆင့် ပဏာမစစ် ဆေးခြင်း (Screening Test) ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် ရရှိသူများ ခုံအမှတ်စာရင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးစာစစ်ဌာနတွင် ပထမအဆင့်ပဏာ မစစ်ဆေးခြင်း (Screening Test) ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ ခုံအမှတ်စာရင်း

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

 ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ ခုံအမှတ်စာရင်း