ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၂၀၁၉ ဖြင့် ခေါ်ယူထားသော လစ်လပ်ရာထူးနေရာ များအတွက် ပဏာမအဆင့်စစ်ဆေးခြင်း (Screening Test)အတွက် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ စာရင်း (ရန်ကုန်)

(Screening Test) ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ ခုံအမှတ်စာရင်း အ​​သေးစိတ်စာရင်းကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။