previous arrow
next arrow
Slider

နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ ကောက်နှုတ်ချက်

(၁) ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှထုတ်ပစ်ခြင်း၊ ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခြင်း၊ တာဝန်မှယာယီရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပြန်လည်ခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ Download
(၂) အယူခံခြင်း Download
(၃) ဝန်ထမ်းများခန့်ထားခြင်းနှင့် ဌာနကူးပြောင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်း Download
(၄) ကူးပြောင်းချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်များ Download
(၅) အငြိမ်းစားယူခြင်း Download
(၆) ရာထူးတိုးမြှင့်ခြင်း Download
(၇) ပြည်ပသို့ဖြစ်စေ၊ ပြည်တွင်း၌ဖြစ်စေ တာဝန်ဖြင့်စေလွှတ်ခြင်းနှင့် ပညာလေ့လာဆည်းပူးစေခြင်း Download
(၈) ဝန်ထမ်းမှတ်တမ်း စာအုပ်ထိန်းသိမ်းခြင်း Download
(၉) လစာသတ်မှတ်ခြင်း Download
(၁၀) ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာပြစ်မှုများ Download
(၁၁) ခွင့်ခံစားခြင်း Download
(၁၂) မီးဖွားခွင့် Download
(၁၃) ဝန်ထမ်းခန့်ထားခြင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ Download
(၁၄) ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာပြစ်ဒဏ်များ Download