ဝန်ကြီး:ဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း(၂၁)ခုတွင် လစ်လပ်နေရာများအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများ သတင်းပို့ရမည့်လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်များ

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။