၂၀၁၆ ခုနှစ်မှယခုကာလအထိ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ဆောင်ရွက်ချက်များ

နိုင်ငံတော်အစိုးရလက်ထက်တွင် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ပြည်သူ့အတွက် စတုတ္ထ (၁)နှစ်ကာလအပါအဝင် (၄)နှစ်တာကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ချက်များ

မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ
https://www.burmalibrary.org/…/myanmar-alin-mnmaaalng-frida…
ကြေးမုံ
https://www.burmalibrary.org/…/the-mirror-kyemon-kemun-frid…
“The Global New Light of Myanmar” (English)
https://www.burmalibrary.org/…/the-global-new-light-of-myan…

ပြည်သူ့အတွက် တတိယရက် (၁)နှစ်တာ
ပြည်သူ့အတွက် ပထမရက် ၁၀၀
ကြည့်ရှုရန်