ရွေးချယ်ခံရသူများ အမည်စာရင်း ကြေညာခြင်း

ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း(၉)ခုတွင်လစ်လပ်လျက်ရှိသောပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့်ဝင်ပေါက်ရာထူးစုစုပေါင်း(၂၃၃)နေရာ အတွက်ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်းကို  download ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်