ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃/၂၀၂၀)၊ လျှောက်လွှာမပြည့်စုံသဖြင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း (မကွေးစာစစ်ဌာန)

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။