အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်း၊ အမှတ်စဉ် (၆၈) သင်တန်းဝင်ညွှန်ကြားလွှာ

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။