ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (မွန်)

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။