ကြော်ငြာစာအမှတ် (၃/၂၀၂၃)နှင့်(၄/၂၀၂၃)တို့ဖြင့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်း (၂၁)ခုမှ လစ်လပ်ရာထူးများအတွက် ရွေးချယ်ခြင်းခံရသူများ သတင်းပို့ရမည့်လိပ်စာ/ဖုန်းနံပါတ်

အသေးစိတ်ကို download လုပ် ၍ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။