နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်နှစ်ခုတွင် ဖွင့်လှစ်မည့် အရာထမ်းလောင်း(အထူး)သင်တန်းသို့တတ်ရောက်ရန်ကိစ္စ

အသေးစိတ်ကို download လုပ်၍ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။