ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၅ /၂၀၂၁ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့်စီမံရေးရာဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ရာထူးများအတွက် လျှောက်လွှာတင်သွင်း နိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကို  download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။