ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့က ကြော်ငြာပါရာထူးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းနင့်စပ်လျဉ်း၍ သီးခြား စည်းကမ်းချက်များရှိသည့် ဌာနများ၏ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်များ

အသေးစိတ်အား download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။