ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂ / ၂၀၂၂၊ ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း( ၁၄  )ခုတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ရာထူး နေရာ များအတွက်  Online စနစ်ဖြင့် e-Recruitment and Selection System (e-RSS) (UCSB e-RSS Mobile Application နှင့် UCSB e-RSS Web Based) တို့ကို အသုံးပြုကာ   ၁၁- ၃ – ၂၀၂၂ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည် –

အသေးစိတ်အား download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။