ဝန်ကြီး:ဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်း(၁၀)ခုတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော လစ်လပ်ရာထူး(၁၉၅)နေရာအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများအမည်စာရင်း ကြေညာခြင်း

အသေးစိတ်အား download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။