ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃/၂၀၂၀)လျှောက်လွှာတွင်မပြည့်စုံသဖြင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း (မန္တလေး)

http://www.ucsb.gov.mm/wp-content/uploads/2021/06/MDY3-20-Daito.pdf