၁၆-၆-၂၀၁၈ ရက် (စနေနေ့)တွင် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သည့် ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/၂၀၁၈) ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း (၉)ခုမှ လစ်လပ်ရာထူး(၂၃၃)နေရာအတွက် ပထမ အဆင့် ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း (Screening Test) အောင် မြင်သူများစာရင်း

ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/၂၀၁၈) ဝန်ကြီးဌာန / အဖွဲ့အစည်း (၉)ခုမှ လစ်လပ်ရာထူး(၂၃၃)နေရာ အတွက် ပထမအဆင့် ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း (Screening Test) အောင်မြင်သူများစာရင်း

download