ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ကြော်ငြာပါရာထူးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍  သီးခြားစည်းကမ်းချက်များရှိသည့် ဌာန၏ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များ

အသေးစိတ်ကို download ရယူကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။