မန္တလေးတိုင်းစာစစ်ဌာန ၁၆-၆-၂၀၁၈ (စနေနေ့) တွင် ဖြေဆိုရမည့် ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁/၂၀၁၈) ဝန်ကြီးဌာန / အဖွဲ့အစည်း (၉)ခုမှ လစ်လပ်ရာထူး (၂၃၃)နေရာ ပထမအဆင့် ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း (Screening Test) ရေးဖြေစာမေးပွဲ စာဖြေခန်းလမ်းညွှန်နှင့် နောက်ဆက် တွဲခုံအမှတ်စာရင်း

၁၆-၆-၂၀၁၈ (စနေနေ့) တွင် ဖြေဆိုရမည့် ကြော်ငြာစာ အမှတ်(၁/၂၀၁၈) ဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း (၉)ခုမှ လစ်လပ်ရာထူး(၂၃၃)နေရာပထမအဆင့် ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း(Screening Test) ရေးဖြေစာမေးပွဲစာဖြေခန်းလမ်းညွှန်နှင့် နောက်ဆက်တွဲခုံအမှတ်စာရင်းမန္တလေးတိုင်း စာစစ်ဌာန

ခုံအမှတ် (၁၀၄၈) မှ (၁၀၇၁)

အသေးစိတ်ကို  download လုပ်၍ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်