ကိုယ်ရေးအချက်အလက်

အမည်ဦးကာ
တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ရာထူးဒုတိယမြောက် ရာထူးဝန်ဥက္ကဋ္ဌ
တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ကာလ(၁၁-၇-၁၉၆၃ မှ ၂၄-၈-၁၉၆၈ ထိ)

ဒုတိယမြောက် ရာထူးဝန်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ထမ်းဆောင်ခဲ့သူမှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် သင်္ချာ ပါမောက္ခ၊ ပါမောက္ခချုပ်နှင့် အိမ်စောင့်အစိုးရခေတ်ဝန်ကြီး အဖြစ် အသီးသီး တာဝန်ထမ်း ဆောင်သူ ဉီးကာဖြစ်ပါသည်။ ဉီးကာသည် ရာထူးဝန်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ၁၉၆၃ မှ ၁၉၆၈ အထိ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။