ကိုယ်ရေးအချက်အလက်

အမည်ဦးလွန်းဘော်
တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ကာလ(၁-၁-၁၉၄၇ မှ ၈-၃-၁၉၆၃ ထိ)

ရာထူးဝန်အဖွဲ့တွင် ပထမဉီးစွာ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်သော ပုဂ္ဂိုလ်မှာ သခင်လွန်းဘော် ဖြစ်ပါသည်။ သခင်လွန်းဘော်သည် လွတ်လပ်ရေး ရပြီးစ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အုပ်ချုပ်ရေး ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရေး ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ဝန်ကြီး တာဝန်ကိုလည်း ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ရာထူးဝန်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ၁၉၄၇ မှ ၁၉၆၃ အထိ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။