လေ့ကျင့်ရေး

လေ့ကျင့်ရေး

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းများကိုအဖွဲ့၏ စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း အနေ အထားဖြင့် ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနကရုံး လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ကူ ဆောင်ရွက်ရာ၌ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(၂)ခုတွင် ဝန်ထမ်းများကိုလေ့ကျင့်သင်တန်းများပေးရန် ကိစ္စအတွက် တက္ကသိုလ်များနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ပေးလျှက် ရှိပါသည်။ ထို့ပြင်ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များတွင် အထူးမွမ်းမံသင်တန်းများဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလမှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလထိ ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များတွင် ဖွင့်လှစ်မည့် သင်တန်းများလျာထားချက် အခြေပြဇယား