တက္ကသိုလ်/ကောလိပ် ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂၃) သင်တန်းဆင်းအခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း (၁၀-၁၁-၂၀၂၃)

အရာထမ်းလောင်း(အထူး)သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၂) သင်တန်းဖွင့်အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း (၆-၁၁-၂၀၂၃)

အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆၅) သင်တန်းဆင်းအခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း (၃-၁၁-၂၀၂၃)

အရာထမ်းငယ်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၉၆) သင်တန်းဆင်းအခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း (၂၇-၁၀-၂၀၂၃)

ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ စိန့်ပီတာစဘတ် အစိုးရအဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင် / ပြည်ပဆက်ဆံ‌ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ Mr Evgeny D.Grigoriev ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့မှ နိုင်ငံဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)သို့ လာရောက်လေ့လာခြင်း (၁၈-၁၀-၂၀၂၃)

တက္ကသိုလ်/ကောလိပ် ဆရာ၊ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂၃) သင်တန်းဖွင့်အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း (၉-၁၀-၂၀၂၃)

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၄)နှင့် အဆင့်မြင့်အရာထမ်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၆) တို့၏ သင်တန်းဖွင့်အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း (၂-၁၀-၂၀၂၃)

အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားရေးသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၆)၏ သင်တန်းဆင်းအခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း (၂၉-၉-၂၀၂၃)

စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၀၆) သင်တန်းဖွင့်အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း (၂၅-၉-၂၀၂၃)

အရာထမ်းငယ် သင်တန်း အမှတ်စဉ် (၉၅) သင်တန်းဆင်းအခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း (၂၂-၉-၂၀၂၃)

အဆင့်မြင့်အရာထမ်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၅) ၏ သင်တန်းဆင်းအခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း (၁၅-၉-၂၀၂၃)

စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၀၅)၏ သင်တန်းဆင်းအခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း (၁၅-၉-၂၀၂၃)

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၃)နှင့် အဆင့်မြင့်အရာထမ်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၄) တို့၏ သင်တန်းဆင်းအခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း (၇-၇-၂၀၂၃)

အခြေခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၇၁)၏ သင်တန်းဆင်းအခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း (၇-၇-၂၀၂၃)

မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုး‌ပွဲတော် ကျင်းပခြင်းအခမ်းအနား (၆-၇-၂၀၂၃)

အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၉)၏ (Hybrid)သင်တန်းဖွင့်အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း (၂၅-၆-၂၀၂၃)

အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆၆)၏ (Hybrid)သင်တန်းဖွင့်အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း (၁၈-၆-၂၀၂၃)

အရာထမ်းအခြေခံသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၆၅)၏ (Hybrid)သင်တန်းဖွင့်အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း (၁၃-၅-၂၀၂၃)

အခြေခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမများ အထူးမွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၇၁)၏ သင်တန်းဖွင့်အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း (၅-၆-၂၀၂၃)

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးအမှူးသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၃)နှင့် အဆင့်မြင့်အရာထမ်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၄) တို့၏ သင်တန်းဖွင့်အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း (၁၅-၅-၂၀၂၃)

အရာထမ်းလောင်း(အထူး)သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၁)၏ သင်တန်းဖွင့်အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း (၈-၅-၂၀၂၃)

အုပ်ချုပ်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားရေးသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၅)၏ သင်တန်းဖွင်းအခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း (၈-၅-၂၀၂၃)

စာရေးဝန်ထမ်းကြီးကြပ်မှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂၃)၏ သင်တန်းဖွင့်အခမ်းအနားကျင်းပခြင်း (၈-၅-၂၀၂၃)

စာရေးဝန်ထမ်းသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၀၄)၏ သင်တန်းဖွင့်အခမ်းအနားကျင်းပခြင်း (၂၄-၄-၂၀၂၃)

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းဒုတိယအကြီးအမှူးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၁)နှင့် အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၂) တို့၏ သင်တန်းဖွင့်အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း (၆-၁၂-၂၀၂၂)

တက္ကသိုလ်၏လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းများ

အခြေခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမများအထူးမွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၇၀)၏ သင်တန်းဖွင့်အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း (၅-၁၂-၂၀၂၂)

တက္ကသိုလ်၏လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းများ

အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်မြင့် ဒီပလိုမာသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၆) နှင့် အခြေခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမများအထူးမွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၆၉)တို့၏ သင်တန်းဆင်းအခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း (၂၅-၁၁-၂၀၂၂)

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းဒုတိယအကြီးအမှူးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၀)နှင့် အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၁) တို့၏ သင်တန်းဖွင့်အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း (၂၇-၆-၂၀၂၂)

စာရေးဝန်ထမ်းကြီးကြပ်မှုတန်းမြင့်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂၁) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း (၈-၇-၂၀၂၂)