တက္ကသိုလ်၏လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းများ

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းဒုတိယအကြီးအမှူးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၁)နှင့် အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၂) တို့၏ သင်တန်းဖွင့်အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း (၆-၁၂-၂၀၂၂)

တက္ကသိုလ်၏လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းများ

အခြေခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမများအထူးမွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၇၀)၏ သင်တန်းဖွင့်အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း (၅-၁၂-၂၀၂၂)

တက္ကသိုလ်၏လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းများ

အလယ်အလတ်အဆင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်မြင့် ဒီပလိုမာသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၆) နှင့် အခြေခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမများအထူးမွမ်းမံသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၆၉)တို့၏ သင်တန်းဆင်းအခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း (၂၅-၁၁-၂၀၂၂)

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းဒုတိယအကြီးအမှူးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၀)နှင့် အဆင့်မြင့်အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၁) တို့၏ သင်တန်းဖွင့်အခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း (၂၇-၆-၂၀၂၂)

စာရေးဝန်ထမ်းကြီးကြပ်မှုတန်းမြင့်သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၂၁) သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း (၈-၇-၂၀၂၂)