တက္ကသိုလ်၏လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းများ

ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း ဒုတိယအကြီးအမှူး စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၆) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း

အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၆၂)၊ (၆၃)၊ (၆၄) နှင့် စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၇၃)၊ (၇၄)၊ (၇၅)၊ (၇၆) တို့၏ သင်တန်းဆင်းအခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း

အရာထမ်းငယ်အခြေခံသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၆၅)၊ (၆၆)၊ (၆၇) နှင့် စာရေးဝန်ထမ်းအခြေခံသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၇၇)၊ (၇၈)၊ (၇၉)၊ (၈၀) တို့၏ သင်တန်းဆင်းအခမ်းအနား ကျင်းပခြင်း