ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာန၏ အဓိကလုပ်ငန်း တာဝန်များ

ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ နိုင်ငံတော် အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားမှ ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများအားအထောက်အကူပြုနိုင်စေရန်အတွက် အောက် ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးရပါသည် —

(၁)ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ များပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များ၊ မူဝါဒ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ၊ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ချမှတ်ထုတ်ပြန် နိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊
 (၂)ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်များမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ မေးမြန်းခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင်သော မေးခွန်းနှင့်အဆိုများအား ပြန်လည်ဖြေကြားနိုင်ရေးအတွက် အချက်အလက်များ ပြုစုတင်ပြပေးခြင်း၊
 (၃)နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများက ညှိနှိုင်းလာသည့်ကိစ္စရပ်များကို အဖွဲ့အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြသဘောတူခွင့်ပြုချက်ရယူပြီး ရှင်လင်းပြန်ကြားပေးခြင်း၊
(၄)ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများမှ ပေးပို့လာသော ဝန်ထမ်းများအား ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခြင်း နှင့်ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှ ထုတ်ပစ်ခြင်းစာရင်းများကို ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် စာရင်းပြုစုပြီး နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးတို့သို့ တင်ပြခြင်းနှင့် စနစ်တကျ မှတ်တမ်းတင်ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း၊
 (၅)ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများတွင်ဖွင့်လှစ်သည့် သင်တန်းများ၌ သိရှိကျင့်သုံးရမည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ ရုံးလုပ်ငန်းလက်စွဲ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းလေ့ကျင့်ရေး မူဝါဒ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းစနစ်နှင့် ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေးဘာသာရပ် တို့ကို ဆွေးနွေးပို့ချပေးခြင်း၊
 (၆)ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများက ကြော်ငြာခေါ်ယူသည့် အမှုထမ်းဝင်ပေါက်ရာထူး များကို နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေ ၁၅ နှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ – မရှိ စိစစ်၍ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် နှစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာပြုစုတင်ပြခြင်း၊
 (၇)နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ ပြည်ပသင်တန်း၊ ဆွေးနွေးပွဲ၊ လေ့လာရေးခရီးများ သွားရောက် နိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကော်မတီများ၏ ခွင့်ပြုချက် ရရှိနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 (၈)နိုင်ငံခြားပညာသင်စိစစ်ရွေးချယ်စေလွှတ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ ပုံမှန်အစည်းအဝေးများ ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ရေးနှင့် ပညာသင်ဆုများခွဲဝေပေးနိုင်ရေး ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 (၉)Law and Rules Software ဖြင့် Website တွင် အချက်အလက်များ လွှင့်တင်နိုင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 (၁၀)Removal and Dismissal Software တွင် ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများမှ ပေးပို့ လာသော ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်းအဖြစ်မှထုတ်ပစ်ခြင်းခံရသည့် ဝန်ထမ်း များစာရင်းကို ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အလိုက် ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၁)Scholarship Management System တွင် ဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ ပြည်ပ နိုင်ငံများသို့ ပညာသင်သွားရောက်ခဲ့သည့် ဝန်ထမ်းများ၏အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၂)ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ စာကြည့်တိုက်နှင့် မော်ကွန်းတိုက်လုပ်ငန်းများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၃)နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအရည်အသွေးတိုးတက်မြင့်မားရေး၊ နိုင်ငံတော်၏တာဝန်များကို စွမ်းရည်ပြည့်ဝစွာဖြင့် ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးနှင့် ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာ အထွေထွေဗဟုသုတ ကြွယ်ဝစေရန်ရည်ရွယ်၍ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်စာစောင်၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစံတန်ဖိုးများ၊ ရုံးလုပ်ငန်း လက်စွဲနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဂျာနယ်တို့ကို ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း။