လုပ်ငန်းတာဝန်

ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်မှုနှင့်အညီ အောက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်

(၁) ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့်ဝန်ထမ်းများရွေးချယ်ပေးရန် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အဆိုပြုချက်အရ အဖွဲ့ကကြော်ငြာခေါ်ယူခြင်း၊ နေပြည်တော်အပါအဝင်တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်(၅)ခုတို့၌ စာစစ်ဌာနများ ဖွင့်လှစ်၍ပဏာမစစ်ဆေးခြင်းScreening Test စစ်ဆေးခြင်း၊ Screening Test ​အောင်မြင်သူများ စာရင်းကြေညာခြင်း၊ ရာထူးဝင်ခွင့်ရေးဖြေစာမေးပွဲများစစ်ဆေးခြင်း၊ စိတ်အခြေအနေ စစ်ဆေးခြင်း၊ လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း၊ ရွေးချယ်ပေးခြင်း၊ ရွေးချယ်ခံရသော ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များအား အရာထမ်းလောင်း အခြေခံသင်တန်းတက်ရောက်စေခြင်း၊ သင်တန်းပြီးဆုံးပါက လစ်လပ်ရာထူး နေရာများတွင် ခန့်ထားနိုင်ရေး အတွက် သက်ဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများသို့ အကြောင်းပြန်ကြားပေးခြင်း၊ လ/ထ ဆရာဝန်ရာထူးအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူ ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များကို အရာထမ်းလောင်း အခြေခံသင်တန်း တက်ရောက်စေခြင်း၊ ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့်ရွေးချယ်ခံရသော ဝန်ထမ်းများနှင့် ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များကို အရာထမ်းလောင်း၊ အရာထမ်းလောင်းအခြေခံ၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှု ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း တက်ရောက်စေခြင်းစသော ရွေးချယ်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ သင်တန်းပြီးဆုံးပါက လစ်လပ်ရာထူးနေရာများတွင် ခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေး နှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ အကြောင်းပြန်ကြားပေးခြင်း၊

(၂) အငြိမ်းစားတပ်မတော်အရာရှိများနှင့် ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း များရှိ ရာထူးနေရာများတွင်ခန့်ထားရန် အဆိုပြုချက်များအပေါ်အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်း၊

(၃) ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့်သို့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှဝန်ထမ်းများရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားရေး အတွက် ညှိနှိုင်းမှုများကို စိစစ်၍ အဖွဲ့အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြကာ သဘောတူညီချက်ပေးခြင်း၊

(၄) ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ ဝန်ထမ်းများ (စာရေးအဆင့်မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဆင့်ထိ) ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များ၌ သင်တန်းတက်ရောက်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊

(၅)  ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များတွင် ဖွင့်လှစ်ပို့ချသော အထူးမွမ်းမံသင်တန်းကိစ္စရပ်များ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း၊

(၆)   ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းများမှ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအရာထမ်းများ ဌာနပြောင်းရွေ့ တာဝန် ထမ်းဆောင်နိုင်ရေးအတွက် အဆိုပြုချက်များကို စနစ်တကျစိစစ်ပြီး ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့သို တင်ပြခြင်း၊

(၇)   အာဆီယံလူ့စွမ်းအား ဗဟိုဌာနဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊