လုပ်ငန်းတာဝန်

ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၏ ကြီးကြပ်မှုနှင့်အညီ အောက်ပါလုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

(၁) ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် ဝန်ထမ်းများရွေးချယ်ပေးရန် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ အဆိုပြုချက်အရ အဖွဲ့က ကြော်ငြာခေါ်ယူခြင်း၊ နေပြည်တော်အပါအဝင် တိုင်းဒေသ ကြီး/ ပြည်နယ်(၅)ခုတို့၌ စာစစ်ဌာနများ ဖွင့်လှစ်၍ ရာထူးဝင်ခွင့်ရေးဖြေစာမေးပွဲများ စစ်ဆေးခြင်း၊ စိတ်အခြေအနေ စစ်ဆေးခြင်း၊ လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း၊ ရွေးချယ်ပေးခြင်း၊ ရွေးချယ်ခံရသောပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များအား အရာထမ်းလောင်းအခြေခံသင်တန်းတက်ရောက် စေခြင်း၊ သင်တန်းပြီးဆုံးပါက လစ်လပ်ရာထူး နေရာများတွင် ခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများသို့ အကြောင်းပြန်ကြား ပေးခြင်း၊ လ/ထဆရာဝန်ရာထူးအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များကို အရာထမ်း လောင်းအခြေခံသင်တန်း တက်ရောက်စေခြင်း၊ ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့် ရွေးချယ် ခံရသော ဝန်ထမ်းများနှင့်ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များကို အရာထမ်းလောင်းအခြေခံသင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ သင်တန်း တက်ရောက်စေခြင်း စသော ရွေးချယ်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ သင်တန်း ပြီးဆုံးပါက လစ်လပ်ရာထူး နေရာများတွင် ခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက်သက်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာနသို့ အကြောင်းပြန်ကြားပေးခြင်း၊

(၂) အငြိမ်းစားတပ်မတော်အရာရှိများနှင့် ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများရှိ ရာထူးနေရာများတွင် ခန့်ထားရန် အဆိုပြုချက်များအပေါ် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်း၊

(၃) ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့်သို့ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှ ဝန်ထမ်းများရာထူးတိုးမြှင့် ခန့်ထားရေးအတွက် ညှိနှိုင်းမှုများကို စိစစ်၍ အဖွဲ့အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြကာ သဘောတူညီချက်ပေးခြင်း၊

(၄) ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း အသီးသီးမှဝန်ထမ်းများ (စာရေးအဆင့်မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ်အဆင့်ထိ) ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များ၌ သင်တန်းတက်ရောက်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း၊

(၅)  ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များတွင် ဖွင့်လှစ်ပို့ချသော အထူးမွမ်းမံသင်တန်းကိစ္စရပ်များ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း၊

(၆) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများမှ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအရာထမ်းများ ဌာနပြောင်း ရွှေ့တာဝန် ထမ်းဆောင် နိုင်ရေးအတွက် အဆိုပြုချက်များကို စနစ်တကျစိစစ်ပြီး ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့သို တင်ပြခြင်း၊

(၇)  အာဆီယံလူ့စွမ်းအားဗဟိုဌာနဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတကာနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊