ဝန်ထမ်းရေးရာဦးစီးဌာနဌာနအကြီးအမှူးများ

သီရိပျံချီဦးချစ်ဖေ
ညွှန်ကြားရေးဝန်
(၃၀-၃-၁၉၅၅ မှ ၂၂-၁၁-၁၉၅၈)
သီရိပျံချီဦးသောင်း
ညွှန်ကြားရေးဝန်
(၁၃-၁၂-၁၉၅၈ မှ ၁၀-၁၀-၁၉၆၈)
စည်သူဦးခင်ညွန့်
ညွှန်ကြားရေးဝန်
(၇-၂-၁၉၆၉ မှ ၂၄-၈-၁၉၇၀)
ဦးထွန်းရှိန်
ညွှန်ကြားရေးမှူး
(၉-၈-၁၉၇၁ မှ ၁၂-၅-၁၉၇၂)
ဦးမေအောင်
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
(၂၉-၅-၁၉၇၂ မှ ၁၃-၇-၁၉၇၈)
ဦးတင်လှိုင်
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
(၁-၃-၁၉၇၉ မှ ၄-၉-၁၉၈၅)
ဦးတင်မောင်
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
(၂၉-၈-၁၉၈၆ မှ ၂၄-၈-၁၉၈၈)
ဦးဘသန်း
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
(၂၅-၈-၁၉၈၈ မှ ၁၃-၃-၁၉၉၁)
ဦးခင်မောင်မြင့်
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
(၂၉-၃-၁၉၉၁ မှ ၃-၆-၂၀၀၄)
 
ဦးကျော်ဇံလှ
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
(၃-၆-၂၀၀၅ မှ ၅-၄-၂၀၁၀)
 
ဦးညီညီစံ
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
(၂၉-၅-၂၀၁၀ မှ ၅-၆-၂၀၁၁)
 
ဒေါ်သိန်းညွန့်
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
(၅-၈-၂၀၁၁ မှ ၁၉-၆-၂၀၁၄)
ဦးခင်မောင်ဝင်း
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်
(၃၁-၅-၂၀၁၆ မှ ၃-၈-၂၀၂၁)
ဦးဇော်မိုးဝင်း
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
(၁၂-၁၀-၂၀၂၁ မှ ယနေ့ထိ)