မူဝါဒနှင့် ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစိစစ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်း တာဝန်များ

ဌာနခွဲ (၂)၊ မူဝါဒနှင့် ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစိစစ်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်း တာဝန်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

(က)နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ များကို ခေတ်ကာလနှင့်လျော်ညီစေရန် ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်၍ ထုတ်ပြန်ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေး စိစစ်တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ခ)ပြည်ထောင်စုအစိုးရအား အထောက်အကူပြုရန်အတွက် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နိုင်ငံ့ ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်များ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စံနှုန်းသတ်မှတ်ရေးနှင့် မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များ ချမှတ်နိုင်ရေး လမ်းညွှန်မှုခံယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊
 (ဂ)နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံးနှင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးတို့မှ ဝန်ထမ်း များနှင့်သက်ဆိုင်သည့် မူဝါဒ၊ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များ ချမှတ်နိုင်ရန် သဘောထား မေးမြန်းလာပါက လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ စိစစ်တင်ပြခြင်း၊
 (ဃ)လွှတ်တော်များမှ မေးမြန်းလာသည့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့နှင့်သက်ဆိုင်သော မေးခွန်း၊ အဆိုများကို စနစ်တကျ ဖြေကြားနိုင်ရေး အထောက်အကူပြုဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(င)နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ ရပိုင်ခွင့်များစသည့် ဝန်ထမ်းရေးရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ထိရောက်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အထောက်အကူပြုခြင်း၊
(စ)ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှ မူဝါဒများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားလာပါက ဆက်စပ်နေသည့် ဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းရေး တင်ပြဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဆ)ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများက မေးမြန်းလာသည့် ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များကို တည်ဆဲ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများ၊ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် လေ့လာစိစစ်၍ ပြန်ကြားနိုင်ရေး လမ်းညွှန်မှုခံယူ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ဇ )ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများမှ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးသို့ တင်ပြလာသည့် ရာထူးအဆင့်အလိုက် အနည်းဆုံးရှိရမည့် ပညာအရည်အချင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု အရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်များကို လေ့လာစိစစ်၍ ပြန်ကြားနိုင်ရေး အထောက်အကူပြု ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဈ )ဗဟိုဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်များတွင် ဖွင့်လှစ်လေ့ကျင့်ပေးလျက်ရှိသည့် သင်တန်းများ အတွက် သင်တန်းဆိုင်ရာစည်းကမ်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ လေ့ကျင့်ရေး နည်းစနစ်များနှင့် အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်ဆိုင်ရာနည်းစနစ်များကို နိုင်ငံတော်မှ ကျင့်သုံးလျက်ရှိသော မူဝါဒနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ / မရှိ စိစစ်ခြင်း၊ မူဝါဒနှင့်ကိုက်ညီစေရေး အထောက်အကူပြုတင်ပြခြင်း၊
(ည)အာဆီယံနိုင်ငံများ၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် နိုင်ငံတကာရှိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း များအတွင်း ကျင့်သုံးလျက်ရှိသည့် ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်နေမှု စနစ်များကို လေ့လာသုံးသပ်၍ အကြံပြုတင်ပြခြင်း၊
( ဋ )ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့နည်းဥပဒေများ၊ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းနည်းဥပဒေများကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်ရေး အထောက်အကူပြုဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ဌ )e-Recruitment and Integrated Civil Service System (ERICSS) ပါLaw and Rules Software ဖြင့် Website တွင် အချက်အလက်များလွှင့်တင်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း။